FORRETNINGSBETINGELSER

Disse forretningsbetingelser gælder for den bistand, som Advokatfirmaet Hald yder sine klienter, medmindre andet er aftalt.


HABILITET MV.

Ved modtagelse af en sag undersøger vi, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at vi ikke kan påtage os sagen. Vi hjælper gerne med at henvise til anden advokat, hvis vi ikke kan bistå i sagen. Vi er omfattet af reglerne i hvidvaskningsloven. Vi har pligt til at indhente de efter loven påkrævede oplysninger fra klienter og skal beklage den ulejlighed, som dette medfører.


TAVSHEDSPLIGT

Alle ansatte i Advokatfirmaet Hald er underlagt tavshedspligt i henhold til gældende lovgivning herom. Alle oplysninger behandles fortroligt.


KLIENTMIDLER

Klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelser, hvor de forvaltes efter gældende regler og forrentes efter bankernes til enhver tid gældende satser. Indsættes midlerne på separat klientkonto tilfalder tilskrevne renter klienten, og tilsvarende debiteres negative renter. klientmidlerne.Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning, og der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Advokatfirmaet Hald har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.


HONORAR OG UDLÆG

Medmindre andet er aftalt beregnes vores honorar på grundlag af en samlet bedømmelse herunder medgået tid, arbejdets omfang, vanskelighed og art, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.Over for forbrugere oplyser vi om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.Udlæg i form af afholdte eksterne omkostninger i forbindelse med vores bistand afregnes samtidigt med faktureringen af vores bistand. Som udgangspunkt afregnes vores bistand løbende og efter en vurdering af sagens stade mv. Vores betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven.Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.


ANSVARSBEGRÆNSNING

Advokatfirmaet Hald rådgiver udelukkende om dansk ret. Vi er ansvarlige for rådgivning til vores klienter efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og undtagelser, der følger af disse forretningsbetingelser.Vores ansvar er begrænset til et beløb, der svarer til 5 gange det honorar (ekskl. moms), der er faktureret klienten i den pågældende sag.Vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab.Advokatfirmaet Hald er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som vi efter aftale med klienten har anmodet om at bistå i sagen, eller som vi har henvist klienten til.


BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Advokatfirmaet Hald er dataansvarlig for personoplysninger, som behandles som led i rådgivning og ydelser, som vi leverer til sine klienter.Vores privatlivspolitik for sagsrelateret behandling af personoplysninger er tilgængelige på vores hjemmeside.


KLAGE

Advokatfirmaet Hald er omfattet Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klientens mulighed for at klage til Advokatnævnet (Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh. K – www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vilduklage.aspx).


LOVVALG OG VÆRNETING

En eventuel tvist mellem en klient og Advokatfirmaet Hald skal løses i overensstemmelse med dansk ret og ved de danske domstole.